Group #1

competitor #1:Shrouded Spartens

competitor #2:Shrouded Wardens

Group #2

competitor #1:Shrouded Aces

competitor #2:Shrouded IX

Group #3

competitor #1:Shrouded Rangers

competitor #2:Shrouded Destiny

Group #4

competitor #1:Shrouded Rebels

competitor #2:Shrouded Wraiths

Group #5

competitor #1:Shrouded Riot

competitor #2:Shrouded Outlaws

Group #6

competitor #1:Shrouded Storm

competitor #2:Shrouded Squeakers

Group #7

competitor #1:Shrouded Souls

competitor #2:Shrouded Kraken

Group #8

competitor #1:Shrouded VII

competitor #2:Shrouded VII 2.0

Group #9

competitor #1:Shrouded Fury

competitor #2:Shrouded Sentinels

Group #10

competitor #1:Shrouded Reaper

competitor #2:Shrouded Devils

Group #11

competitor #1:Shrouded Perfected

competitor #2:Shrouded Hunters

Group #12

competitor #1:Shrouded Wolves

competitor #2:Shrouded Mercenaries

Group #13

competitor #1:Shrouded Wheat

competitor #2:Shrouded Knights

Group #14

competitor #1:Shrouded Guardians

competitor #2 Shrouded Alliance

Designed by Shrouded Gaming. Copyright © 2019 Shrouded Gaming

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon