Group #1

competitor #1:Shrouded Wardens

competitor #2:Shrouded Squeakers

Group #2

competitor #1:Shrouded Mercenaries

competitor #2:Shrouded Wheat

Group #3

competitor #1:Shrouded Sentinels

competitor #2:Shrouded Kraken

Group #4

competitor #1:Shrouded Reaper

competitor #2:Shrouded Knights

Group #5

competitor #1:Shrouded Souls

competitor #2:Shrouded Wraiths

Group #6

competitor #1:Shrouded Devils

competitor #2:Shrouded Outlaws

Group #7

competitor #1:Shrouded Perfected

competitor #2:Shrouded Guardians

Group #8

competitor #1:Shrouded Rangers

competitor #2:Shrouded VII 2.0

Group #9

competitor #1:Shrouded Riot

competitor #2:Shrouded Fury

Group #10

competitor #1:Shrouded IX

competitor #2:Shrouded Destiny

Group #11

competitor #1:Shrouded Hunters

competitor #2:Shrouded VII

Group #12

competitor #1:Shrouded Storm

competitor #2:Shrouded Aces

Group #13

competitor #1:Shrouded Rebels

competitor #2:Shrouded Wolves

Group #14

competitor #1:Shrouded Spartens

competitor #2 Shrouded Alliance

Designed by Shrouded Gaming. Copyright © 2019 Shrouded Gaming

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon